Make your own free website on Tripod.com

         ประวัติหน่วยงาน        

       เมื่อปี 2511  กองส่งเสริมอาชีพได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 11 สังกัดกองส่งเสริมอาชีพกรมอาชีวศึกษาขึ้นที่จังหวัดเลยโดยใช้อาคารของคุรุสภา สัมมนาคารเป็นที่เปิด สอนวิชาที่เปิดสอนมีช่างอุตสาหกรรม คหกรรม และพาณิชยกรรม เปิดสอน 2 รอบ โดยใช้หลักสูตร300 ชั่วโมง เปิดสอน 9 แผนก ปี 2514 ถึง 2517 เคลื่อนย้ายไปเปิดสอนที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น ปี 2517ถึง 2520 เคลื่อนย้ายกลับไปทีจังหวัดเลยอีกครั้ง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเป็นที่เปิดสอน สังกัดกองส่งเสริมอาชีพได้ดำเนินการมาจนถึงปี2515โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ทั่วประเทศ ได้โอนไปขึ้นกับกองการศึกษาผู้ใหญ่
       วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2521 ได้เคลื่อนย้ายโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 11 จากจังหวัดเลยไปเปิดสอนที่จังหวัดตราด ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก โดยใช้อาคารของวัดไผ่ล้อมอำเภอเมือง จังหวัดตราดเป็นที่ทำการเปิดสอนวิชาชีพและ
อาคารสำนักงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ได้ประกาศตั้ง"กรมการศึกษา นอกโรงเรียน"จึงได้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 11 กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมกองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษาไปขึ้นกับกองปฏิบัติการ กรมการศึกษานอก  โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
        วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ได้เคลื่อนย้ายโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 11 จากจังหวัดตราดมาที่จังหวัดระยอง โดยใช้อาคารของอาสาสมัครเก่าในบริเวณสวนศรีเมือง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่ทำการเปิดสอน วิชาชีพ และอาคารสำนักงาน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดระยองขึ้น โดยให้ยุบโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 11 และงานการศึกษาผู้ใหญ่ที่อยู่  ในความรับผิดชอบของจังหวัดระยองไปขึ้นกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในความรับผิดชอบ ของจังหวัดระยอง จังหวัดระยองทั้งหมดและมีหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานการศึกษา   นอกโรงเรียนทุกรูปแบบในจังหวัดระยอง
         วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง ย้ายมาจากสวนศรีเมืองมาที่ทำการใหม่ ปัจจุบันสถานที่ตั้ง เลขที่ 146 หมู่ที่ 2  ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (ติดกับสนามกีฬาจังหวัดระยอง) ห่างจากตัวเมืองระยอง ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่