Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมตามจุดเน้น

ปีงบประมาณ 2547

1. พัฒนาทักษะชีวิต

2. การแก้ปัญหาความยากจน

3. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

5. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา